10th Tamil test1

10th Tamil lesson1 Test

Congratulations - you have completed 10th Tamil lesson1 Test. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
38. செய்யுளில் ஒரு பெயர்ச்சொல் எச்சச் சொல்லாகத் திரிந்து அளபெடுப்பது ________ ஆகும்?
A
ஒற்றளபெடை
B
செய்யுளிசை அளபெடை
C
இன்னிசை அளபெடை
D
சொல்லிசை அளபெடை
Question 2
15. ஒரு மொழிக்காக உலக மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு எது? 
A
அமெரிக்கா
B
மலேசியா
C
ஜப்பான்
D
ஆப்பிரிக்கா
Question 3
34. வாழையும் கமுகும் தாழ்குலைத் தெங்கும் மாவும் பலாவும் சூழ்அடுத்து ஓங்கி என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
சிலப்பதிகாரம்
B
மணிமேகலை
C
சீவகசிந்தாமணி
D
வளையாபதி
Question 4
28. புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் எனத்தொடங்கும் குறளில் பயின்று வரும் அணி?
A
எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி
B
வேற்றுமை அணி
C
பிறிது மொழிதல் அணி
D
உவமை அணி
Question 5
16. மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
A
தேவநேயப் பாவாணர்
B
முடியரசன்
C
மறைமலையடிகள்
D
வாணிதாசன்
Question 6
49. "தேனிலே ஊறிய செந்தமிழின் சுவை தேறும் சிலப்பதி காரமதை" - என்ற பாடலின் ஆசிரியர் யார்?
A
முடியரசன்
B
பாரதியார்
C
பிச்சமூர்த்தி
D
கவிமணி
Question 7
45. ஒரு வினைமுற்று பெயரின் தன்மையை அடைந்து வேற்றுமை உருபு ஏற்றும் ஏற்காமலும் வேறொரு பயனிலையைக் கொண்டு முடிவது ______ ஆகும்?
A
பண்புத்தொகை
B
வினைத்தொகை
C
வினையாலணையும் பெயர்
D
தொழிற்பெயர்
Question 8
43. எதிர்மறைத் தொழிற்பெயருக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக
A
மலர்ந்தது
B
நடவாமை
C
அம்மாஅ
D
தம்பிடு
Question 9
35. உயிரளபெடை எத்தனை வகைப்படும்? 
A
ஐந்து
B
மூன்று
C
நான்கு
D
ஆறு
Question 10
11. தமிழகம் முழுவதும் திருக்குறள் சொற்பொழிவுகளை வழங்கி வருபவர் தமிழ் வழித் திருமணங்களை நடத்தி வருபவர் யார்?
A
இளங்குமரனார்
B
சேதுப்பிள்ளை
C
மறைமலையடிகள்
D
வையாபுரிப்பிள்ளை
Question 11
42. ஒரு வினை அல்லது செயலைக் குறிக்கும் பெயரானது எண் இடம் காலம் பால் ஆகியவற்றைக் குறிப்பாகவோ வெளிப்படையாகவோ உணர்த்தாமல் வருவது எனப்படும்?
A
தொழிற்பெயர்
B
பண்புத்தொகை
C
பெயரெச்சம்
D
வினைத்தொகை
Question 12
31. பெரியார் பேசாத நாள் உண்டோ? குரல் கேட்காத ஊர் உண்டா? அவரிடம் சிக்கித் திணறாத பழமை உண்டோ? என்று பெரியாரைப் பற்றி சிறப்பித்து கூறியவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
அண்ணா
C
கவிமணி
D
பாரதிதாசன்
Question 13
24. உரைநடையின் அணிநலன்கள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
எழில் முதல்வன்
B
கழனியூரன்
C
நாகனார்
D
பிச்சமூர்த்தி
Question 14
19. கார்டிலா என்னும் நூல் முதன்முதலில் தமிழ்மொழியில் மொழி பெயர்க்கப்பட்ட ஆண்டு?
A
1550
B
1552
C
1554
D
1560
Question 15
A
2 1 3 4 5
B
1 2 3 4 5
C
3 5 4 1 2
D
5 4 3 2 1
Question 16
44. சுடுதல் என்ற தொழிற்பெயர் முதனிலைத் திரிந்த தொழிற்பெயரில் _________ என வரும்? 
A
கெடு
B
சுடு
C
கேடு
D
சூடு
Question 17
2. பெருஞ்சித்தினாரின் இயற்பெயர் என்ன?
A
வேதாசலம்
B
துரை மாணிக்கம்
C
மாணிக்கம்
D
சூரியநாராயண சாஸ்திரி
Question 18
20. இந்திய மொழிகளிலேயே மேலை நாட்டு எழுத்துருவில் முதலில் அச்சேறிய மொழி எது?
A
தமிழ்
B
சமஸ்கிருதம்
C
மலையாளம்
D
கன்னடம்
Question 19
17. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி திட்ட இயக்குநராகப் பணியாற்றியவர் யார்?
A
முடியரசன்
B
தேவநேயப் பாவாணர்
C
கவிமணி
D
அப்பாதுரையார்
Question 20
9. தமிழாசிரியர், நூலாக்கப் பணிகளை விரும்பிச் செய்பவர் சொல்லாராய்ச்சியில் பாவாணரும் வியந்த பெருமகனார் யார்?          
A
இரா.இளங்குமரனார்
B
கவிமணி
C
பெருஞ்சித்திரனார்
D
திரு.வி.க
Question 21
50. நாம் ஏன் தமிழ் காக்க வேண்டும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ?
A
சேதுமணி மணியன்
B
மா. நன்னன்
C
உதயசங்கர்
D
பாரதியார்
Question 22
48. வேர்க்கடலை, மிளகாய் விதை, மாங்கொட்டை ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் பயிர்வகை?
A
குலை வகை
B
மணி வகை
C
கொழுந்து வகை
D
இலை வகை
Question 23
29. மழையும் புயலும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
திரு.வி.க
B
பார்த்தசாரதி
C
நாட்டான்
D
வ.ராமசாமி
Question 24
12. இமைகளை மூடி எழுதும் ஆற்றலை பெற்றவர் யார்?
A
கவிமணி
B
பெருஞ்சித்திரனார்
C
திரு.வி.க
D
மறைமலையடிகள்
Question 25
22. சந்தக்கவிமணி எனக் குறிப்பிடுபவர் யார்?
A
தமிழழகனார்
B
பாரதிதாசன்
C
வண்ணதாசன்
D
கவிமணி
Question 26
32. இந்தியாதான் என்னுடைய மோட்சம், இந்தியாவின் நன்மைதான் என் நன்மை என்று கூறியவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
கண்ணதாசன்
C
கவிமணி
D
பாரதிதாசன்
Question 27
37. இசைநிறை அளபெடைக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக
A
ஓஒதல் வேண்டும்
B
நல்ல படாஅ பறை
C
உறாஅர்க்கு உறுநோய்
D
மேற்கூறிய அனைத்தும்
Question 28
23. தமிழில் மெத்த அணிகலன் என குறிப்பிடப்படும் நூல்கள் 
A
எட்டுத்தொகை
B
ஐம்பெரும் காப்பியம்
C
பத்துப்பாட்டு
D
அற இலக்கியங்கள்
Question 29
13. திரு.வி.க போல் இமைகளை மூடியபடி எழுதும் ஆற்றலைக் கற்றுக்கொண்டவர் யார் ?
A
கவிமணி
B
பாரதியார்
C
பாரதிதாசன்
D
இளங்குமரனார்
Question 30
39. ஒற்றளபெடையில் எத்தனை எழுத்துகள் அளபெடுக்கும்? 
A
10
B
11
C
12
D
9
Question 31
51. பச்சை நிழல் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
இளஞ்செழியன்
B
சேதுமணி
C
பாரதிதாசன்
D
உதய சங்கர்
Question 32
26. குறிஞ்சி மலர் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
பிச்சமூர்த்தி
B
முடியரசன்
C
நா. பார்த்தசாரதி
D
வ. ராமசாமி
Question 33
46. ‘மெத்த வணிகலன்' என்னும் தொடரில் தமிழழகனார் குறிப்பிடுவது?
A
வணிகக்கப்பலும் ஐம்பெரும் காப்பியம்
B
பெரும் வணிகமும் பெரும் கலன்களும்
C
ஐம்பெரும் காப்பியங்களும் அணிகலன்களும்
D
வணிகக் கப்பல்களும் அணிகலன்களும்
Question 34
41. ஒரு மொழி ஒருபொரு எனவாம் தொடர்மொழி பலபொரு எனபொது இருமையும் ஏற்பன என்று கூறும் நூல் எது?
A
நன்னூல்
B
சிலப்பதிகாரம்
C
மணிமேகலை
D
சீவகசிந்தாமணி
Question 35
4. தென்னன் மகளே! திருக்குறளின் மாண்புகழே என்ற பாடலில் தென்னன் என்பது எம்மன்னனைக் குறிக்கிறது?
A
சேர
B
சோழ
C
பாண்டியன்
D
பல்லவர்
Question 36
40. ஓர் எழுத்து தனித்தோ, பல எழுத்துகள் சேர்ந்தோ பொருள் தரும் வகையில் அமைவது ஆகும்?
A
சொல்
B
தொழிற்பெயர்
C
அளபெடை
D
விகுதி
Question 37
47. எந்தமிழ்நா என்பதைப் பிரித்தால் இவ்வாறு வரும்?
A
எந்த + தமிழ் + நா
B
எந் + தமிழ் + நா
C
எம் + தமிழ் +நா
D
எந்தம் + தமிழ் + நா
Question 38
25. குறிஞ்சிப்பாட்டை இயற்றியவர் யார்? 
A
கபிலர்
B
தருமர்
C
பதுமனார்
D
நாகனார்
Question 39
7. திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
ஜி யு போப்
B
மார்க்ஸ் முல்லர்
C
கால்டுவெல்
Hint:
1856
D
பெருஞ்சித்திரனார்
Question 40
18. கடல்கடந்து முதலில் அச்சேறிய மொழி எது? 
A
மலையாளம்
B
தமிழ்
C
கன்னடம்
D
உருது
Question 41
A
2 7 1 6 4 5 3
B
1 2 3 4 5 6 7
C
7 6 5 4 3 2 1
D
2 7 1 6 3 4 5
Question 42
     
A
5 3 2 1 4
B
5 4 3 2 1
C
1 2 3 4 5
D
5 3 2 4 1
Question 43
33. புதிய உரைநடை என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
எழில் முதல்வன்
B
நாஞ்சில் நாடன்
C
கண்ணதாசன்
D
கவிமணி
Question 44
3. பெருஞ்சித்திரனாரின் எந்த நூல் தமிழுக்கு கருவூலமாய் அமைந்தது?
A
திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை
B
மகபுகுவஞ்சி
C
உலகியல் நூறு
D
பள்ளிப்பறவை
Question 45
36. செய்யுளில் ஓசை குறையும்போது அதனை நிறைவு செய்ய, நெட்டெழுத்துகள் அளபெடுத்தலைச் _________ என்பர்
A
ஒற்றளபெடை
B
செய்யுளிசை அளபெடை
C
இன்னிசை அளபெடை
D
சொல்லிசை அளபெடை
Question 46
10. திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள அல்லூரில் 'திருவள்ளுவர் தவச்சாலை” நிறுவியவர் யார்?
A
சேதுப்பிள்ளை
B
மறைமலையடிகள்
C
இளங்குமரனார்
D
வேங்கடசாமி
Question 47
21. ஒரு சொல்லோ, சொற்றொடரோ இருபொருள்பட வருவது ________ எனப்படும்?
A
வேற்றுமை அணி
B
சிலேடை அணி
C
இரட்டுற மொழிதல் அணி
D
B மற்றும் C சரி
Question 48
30. தென்றல் அசைந்துவரும் தென்தமிழ் நாட்டில் அமைந்த திருக்குற்றாலம், மலைவளம் படைத்த பழம்பதியாகும் என்று எழுதியவர் யார்?
A
இரா.பி.சேதுபிள்ளை
B
திரு.வி.க
C
கவிமணி
D
ஜீவானந்தம்
Question 49
6. நாடும் மொழியும் நமதிரு கண்கள் என்றவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
கவிமணி
D
பெருஞ்சித்திரனார்
Question 50
5. பெருஞ்சித்திரனார் இதழ்கள் எவை 
A
குயில்
B
உள்ளொளி, தமிழ்ச்சோலை
C
தென்மொழி, தமிழ்ச்சிட்டு
D
கனிச்சாறு
Question 51
27. திருவள்ளுவர் பெயரில் முதல் தமிழ் கணினி எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது?
A
1982 அக்டோபர்
B
1985 நவம்பர்
C
1982 டிசம்பர்
D
1983 செப்டம்பர்
Question 52
1. சாகும் போதும் தமிழ்படித்துச் சாக வேண்டும். என்றன் சாம்பலும் தமிழ்மணந்து வேக வேண்டும் என்ற பாடலை பாடியவர் யார்?
A
பெருஞ்சித்திரனார்
B
க.சச்சிதானந்தன்
C
பாவாணர்
D
முடியரசன்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 52 questions to complete.

6th tamil lesson1 test

10th Tamil test1

Related Posts

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page