10th Tamil test5

10th Tamil lesson5 test

Congratulations - you have completed 10th Tamil lesson5 test. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
ஜெர்மனியில் ஓர் ஆண்டில் பிற மொழிகளிலிருந்து எத்தனை நூல்கள் வரை மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது?
A
500
B
1000
C
5000
D
10000
Question 2
மோசிகீரனாருக்கு கவரி வீசிய மன்னன் யார்? 
A
தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பொறை
B
மகேந்திரவர்மன்
C
நெடுஞ்சேரலாதன்
D
உதியன் சேரலாதன்
Question 3
வினா எத்தனை வகைப்படும்?
A
ஐந்து
B
ஆறு
C
ஏழு
D
எட்டு
Question 4
சொல்லரும் சூல்பசும் பாம்பின் தோற்றம் போல் என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது ?
A
சீவகசிந்தாமணி
B
சிலப்பதிகாரம்
C
மணிமேகலை
D
புறநானூறு
Question 5
நிரல்நிரைப் பொருள்கோள் எத்தனை வகைப்படும்?
A
2
B
3
C
4
D
8
Question 6
 
A
4 3 1 2
B
4 3 2 1
C
1 2 3 4
D
3 4 2 1
Question 7
Transact என்பதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் எது?
A
படியெடுத்தல்
B
உருமாற்றுதல்
C
செயல்படுத்துதல்
D
மாறுதல்
Question 8
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல் கற்றாரோடு ஏனை யவர்' என்ற குறளில் பயின்று வரும் பொருள்கோள் எது?
A
தாப்பிசைப் பொருள்கோள்
B
மொழிமாற்றுப் பொருள்கோள்
C
எதிர் நிரல்நிறைப் பொருள்கோள்
D
அடிமறிமாற்றுப் பொருள்கோள்
Question 9
திருவிளையாடற்புராணத்தின் ஆசிரியர் யார்?
A
பரஞ்சோதி முனிவர்
B
குமரகுருபரர்
C
சேக்கிழார்
D
கம்பர்
Question 10
இங்கு நகரப் பேருந்து நிற்குமா? என்று வழிப்போக்கர் கேட்டது வினா, அதோ அங்கே நிற்கும்' என்று மற்றொருவர் கூறுவது ______ விடை
A
ஐயவினா, வினா எதிர் வினாதல்
B
அறியாவினா, சுட்டு விடை
C
அறிவினா, மறைவிடை
D
கொளல் வினா, இனமொழி விடை
Question 11
பொருள்கோள் எத்தனை வகைப்படும் ?
A
5
B
6
C
7
D
8
Question 12
விடை எத்தனை வகைப்படும் ?
A
ஐந்து
B
ஏழு
C
ஆறு
D
எட்டு
Question 13
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் இருக்கிறதா? என்று நூலகரிடம் வினவுதல் எவ்வகை வினா ஆகும் ?
A
அறிவினா
B
அறியாவினா
C
கொடைவினா
D
கொளல்வினா
Question 14
என்னுடன் ஊருக்கு வருவாயா? என்ற வினாவிற்கு 'வராமல் இருப்பேனா' என்று கூறுவது?
A
மறைவிடை
B
சுட்டுவிடை
C
உற்றது உரைத்தல் விடை
D
வினா எதிர்வினாதல் விடை
Question 15
ஆசிரியரிடம் இந்தக் கவிதையின் பொருள் யாது? என்று மாணவர் கேட்டல் எவ்வகை வினா ?
A
அறிவினா
B
அறியாவினா
C
கொளல்வினா
D
ஐயவினா
Question 16
சொல்லரும் சூல்பசும் பாம்பின் தோற்றம் போல் மெல்லவே கருஇருந்து ஈன்று மேலலார் என்ற பாடலில் பயின்று வரும் பொருள்கோள் எது?
A
ஆற்றுநீர்ப் பொருள்கோள்
B
தாப்பிசைப் பொருள்கோள்
C
நிரல்நிறை பொருள்கோள்
D
கொண்டுகூட்டுப் பொருள்கோள்
Question 17
குசேல பாண்டியன் எந்த புலவரை அவமதித்தான்?
A
இடைக்காடனார்
B
கபிலர்
C
காரியாசான்
D
நக்கீரர்
Question 18
கொற்கைக் கோமான் கொற்கையம் பெருந்துறை என்ற பாடல்வரிஇடம்பெற்ற நூல் எது ?
A
புறநானூறு
B
ஐங்குறுநூறு
C
நற்றிணை
D
குறுந்தொகை
Question 19
கடைத்தெரு எங்குள்ளது? என்ற வினாவிற்கு, 'வலப்பக்கத்தில் உள்ளது' எனக்கூறல் எவ்வகை விடை ஆகும்?
A
சுட்டு விடை
B
மறை விடை
C
ஏவல் விடை
D
இனமொழி விடை
Question 20
அருந்துணை என்பதைப் பிரித்து எழுதுக 
A
அருமை + துணை
B
அரு +துணை
C
அருமை + இணை
D
அரு + இணை
Question 21
“சென்றிடுவி எட்டுத்திற்கும் கலைச் செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர் என்று கூறியவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
கண்ணதாசன்
D
வாணிதாசன்
Question 22
நீதிவெண்பா என்ற நாலின் ஆசிரியர் யார்?
A
கா.ப. செய்குதம்பிப்பாவலர்
B
குமரகுருபரர்
C
சேக்கிழார்
D
கம்பர்
Question 23
திருவிளையாடற்புராணத்தில் எத்தனை படலங்கள் உள்ளது?
A
60
B
62
C
64
D
70
Question 24
'சதாவதானம்' என்ற கலையில் சிறந்து விளங்கியவர் யார்?
A
க. நமச்சிவாயர்
B
மீனாட்சி சுந்தரனார்
C
செய்குதம்பிப்பாவலர்
D
சச்சிதானந்தன்
Question 25
நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகார மென்றோர் மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு என்று பாடியவர் யார்?
A
பாரதிதாசன்
B
பாரதியார்
C
கண்ணதாசன்
D
வாணிதாசன்
Question 26
சங்ககாலத்திலேயே தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டதைப் புலப்படுத்தும் செப்பேடு எது?
A
மாமண்டூர்
B
சின்னமனூர்
C
இலங்கை
D
கரந்தை
Question 27
1942 ஆண்டு ஹஜிராபாக் மத்திய சிறையிலிருந்த போது 'வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை' என்ற நூலை இந்தி மொழியில் எழுதியவர் யார்?
A
ராகுல் சாங்கிருத்யாயன்
B
இரவீந்தரநாத் தாகூர்
C
பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி
D
யூமா வாசுகி
Question 28
"காசினியில் இன்றுவரை அறிவின் மன்னர் கண்டுள்ள கலைகளெல்லாம் தமிழில் எண்ணி பேசி மகிழ்நிலை வேண்டும்" என்று கூறியவர் யார்?
A
குலோத்துங்கன்
B
கம்பர்
C
நக்கீரர்
D
ஒட்டக்கூத்தர்
Question 29
ஒரு மொழியில் உணர்த்தப்பட்டதை வேறொரு மொழியில் வெளியிடுவது மொழிபெயர்ப்பு என்றவர் யார்?
A
செழியன்
B
மணவை முஸ்தபா
C
மு.கு.ஜகந்நாத ராஜா
D
சோமேஸ்வரன்
Question 30
Transcribe என்பதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் எது? 
A
படியெடுத்தல்
B
உருமாற்றுதல்
C
செயல்படுத்துதல்
D
மாறுதல்
Question 31
தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்று கூறியவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
திரு. வி. க
D
கவிமணி
Question 32
மதுரை பதிற்றுப்பத்தந்தாதியை இயற்றியவர் யார்?
A
சேக்கிழார்
B
ஒட்டக்கூத்தர்
C
பரஞ்சோதி முனிவர்
D
காளமேகப்புலவர்
Question 33
இடைக்காடனாரின் பாடலை இகழ்ந்தவர் _________ , இடைக்காடனாரிடம் அன்பு வைத்தவர் ______
A
அமைச்சர், மன்னன்
B
அமைச்சர், இறைவன்
C
இறைவன், மன்னன்
D
மன்னன், இறைவன்
Question 34
A
1 2 3 4
B
4 3 2 1
C
1 2 4 3
D
3 1 2 4
Question 35
அழகிய வேப்பமலர் மாலையை அணியும் மன்னன் யார்?
A
சேரன்
B
சோழன்
C
பாண்டியன்
D
பல்லவர்
Question 36
தமிழில், "சிறந்த சிறுகதைகள் பதின்மூன்று" என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
A
அகிலா
B
கண்ணகனார்
C
வல்லிக்கண்ணன்
D
மாணிக்கம்
Question 37
கருத்துப் பகிர்வைத் தருவதால் மொழிபெயர்பை _______ என்று குறிப்பிடுவார்கள்?
A
நடனக்கலை
B
பயன்கலை
C
மொழிக்கலை
D
இயல்கலை
Question 38
இலக்கணக்குறிப்பு தருக "கேள்வியினான்"
A
வினைத்தொகை
B
பண்புத்தொகை
C
வினையாலணையும் பெயர்
D
பெயரெச்சம்
Question 39
மாபாரதம் தமிழ்ப்படுத்தும் மதுராபுரிச் சங்கம் வைத்தும் என்று கூறும் செப்பேடு எது?
A
மாமண்டூர்
B
சின்னமனூர்
C
கரந்தை
D
இலங்கை
Question 40
ஒரு செய்யுளில் சொற்கள் முறை பிறழாமல் நிரல்நிறையாக (வரிசையாக) அமைந்து வருவது பொருள்கோள் ஆகும்?
A
நிரல்நிரை
B
ஆற்றுநீர்
C
மொழிமாற்று
D
கொண்டு கூட்டு
Question 41
அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது - என்ற குறளில் பயின்று வரும் பொருள்கோள் எது? 
A
முறை நிரல்நிறைப் பொருள்கோள்
B
ஆற்றுநீர்ப் பொருள்கோள்
C
கொண்டு கூட்டுப் பொருள்கோள்
D
விற்பூட்டுப் பொருள்கோள்
Question 42
மொழிபெயர்த்தல் என்ற தொடரை தொல்காப்பியர், தனது தொல்காப்பிய நூலின் எவ்வியலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்?
A
மரபியல்
B
பொருளியல்
C
அகவியல்
D
சொற்பியல்
Question 43
'மாசற விசித்த வார்புறு வளர்பின்' என்ற புறநானூற்றுப் பாடலை பாடியவர் யார்?
A
நக்கண்ணகனார்
B
மோசிசீரனார்
C
பெருங்கௌசிகனார்
D
இளங்கோவடிகள்
Question 44
ஒரு செய்யுளில் பல அடிகளில் சிதறிக்கிடக்கும் சொற்களைப் பொருளுக்கு ஏற்றவாறு ஒன்றோடொன்று கூட்டிப் பொருள்கொள்வது _____ ஆகும்?
A
கொண்டு கூட்டுப் பொருள்கோள்
B
எதிர் நிரல்நிறைப் பொருள்கோள்
C
விற்பூட்டுப் பொருள்கோள்
D
தாப்பிசைப் பொருள்கோள்
Question 45
ஒரு நாட்டின் மொழிபெயர்ப்பு நூல்களின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு அந்த நாட்டின் எதனை மதிப்பிடுவார்கள்?
A
இலக்கியம், மொழி
B
பண்பாடு, அறிவு
C
பண்பாடு, சொல்
D
அறிவு, மொழியியல்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 45 questions to complete.

9th tamil test1

10th Tamil test5

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page