12th Tamil test1

12th Tamil lesson1 test

Congratulations - you have completed 12th Tamil lesson1 test. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
A
1 2 3 4
B
3 1 4 2
C
4 3 2 1
D
3 1 2 4
Question 2
"தமிழ், தமிழ், தமிழ் என்று எப்போதும் தமிழை வளர்ப்பதே கடமையாகக் கொள்க" என்றவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
பாரதிதாசன்
C
கவிமணி
D
நாமக்கல் கவிஞர்
Question 3
அகன் ஐந்திணைகளை பேசுகின்ற நூல் எது?
A
தொல்காப்பியம்
B
தண்டியலங்காரம்
C
இலக்கணவிளக்கம்
D
மாறனலங்காரம்
Question 4
"நுந்தை தந்தைக்கு இவன்தந்தை தந்தை" என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
குறுந்தொகை
B
அகநானூறு
C
புறநானூறு
D
நற்றினை
Question 5
 நிலவுப்பூ என்ற கவிதைத் தொகுப்பை எழுதியவர் யார்?
A
சி. மணி
B
சிற்பி பாலசுப்ரமணியம்
C
நா. காமராசன்
D
புவியரச
Question 6
“ஓங்கலிடை வந்து உயர்ந்தோர் தொழவிளங்கி ஏங்கொலிநீர் ஞாலத்(து) இருளகற்றும் - ஆங்கவற்றுள்" - என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது ?
A
நன்னூல்
B
தண்டியலங்காரம்
C
தொன்னூல்
D
மாற்னலங்காரம்
Question 7
"வசனநடை கைவந்த வல்லாளர்" என்று புகழப்படுபவர் யார்?
A
ஆறுமுக நாவலர்
B
பரிதிமாற்கலைஞர்
C
இராமலிங்க அடிகள்
D
பாவணார்
Question 8
இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒருசேர பேசும் நூல் எது?
A
அகநானூறு
B
சீவகசிந்தாமணி
C
மணிமேகலை
D
தொல்காப்பியம்
Question 9
"படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல்லிசைக் கடாஅ யானைக் கலிமான் பேக்" என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
அகநானூறு
B
புறநானூறு
C
குறுந்தொகை
D
நற்றினை
Question 10
"தமிழ்நாட்டில் வீதிதோறும் தமிழ்ப்பள்ளிக்கூடங்கள் மலிக என்றெழுது" என்றவர் யார்?
A
பாரதிதாசன்
B
முடியரசன்
C
பாரதியார்
D
வாணிதாசன்
Question 11
“சுவரொட்டிகள்" என்ற நூலை இயற்றியவர் யார்?
A
நடராசன்
B
ந. முத்துசாமி
C
மாணிக்கம்
D
பத்மநாபன்
Question 12
A
2 3 4 1
B
2 3 1 4
C
1 2 3 4
D
4 3 2 1
Question 13
“நீர்படு பசுங்கலம்” என்று கூறும் நூல் எது?
A
அகநானூறு
B
நற்றினை
C
புறநானூறு
D
குறுந்தொகை
Question 14
தமிழ் அழகியலை கட்டமைப்பதற்கு எந்த இலக்கியம் முதன்மை ஆதாரம் ஆகும்?
A
சங்க இலக்கியம்
B
அகத்தியம்
C
தொல்காப்பியம்
D
அனைத்தும் சரி
Question 15
பாவகைகளோடு அறவியல் கருத்துக்களை கூறும் நூல் எது?
A
தொல்காப்பியம்
B
தொன்னூல் விளக்கம்
C
வீரச்சோழியம்
D
தண்டியலங்காரம்
Question 16
அணியிலக்கணத்தை மட்டுமே கூறும் இலக்கண நூல்கள் எது ?
A
தண்டியலங்காரம்
B
மாறனலங்காரம்
C
குவலயானந்தம்
D
அனைத்தும் சரி
Question 17
கி. ராஜநாராயணன் எந்த குறுநாவலில் ஆடுகளின் அடையாளங்களைப் பல பெயர்கள் சொல்லி அழைக்கிறார்?
A
கிடை
B
அடை
C
சர்ப்பயாகம்
D
ஒளிப்பறவை
Question 18
ஆறுமுக நாவலருக்கு “நாவலர்" பட்டத்தை வழங்கிய ஆதினம்
A
தஞ்சை ஆதினம்
B
மதுரை ஆதினம்
C
திருவாடுத்துறை ஆதினம்
D
திருவாரூர் ஆதினம்
Question 19
தண்டியலங்காரம் எந்த வடமொழி நூலைத் தழுவி எழுதப்பட்டது?
A
காவியதர்சம்
B
மஞ்ச காசினியம்
C
கீதார்ஜீனியம்
D
செயிற்றியம்
Question 20
"மீண்டுமந்தப் பழமைநலம் புதுக்குதற்கு மெய் சிலிர்க்கத் தமிழ்க்குயிலே! கூவி வா,வா" என்ற பாடலை பாடியவர் யார்?
A
ஈரோடு தமிழன்பன்
B
சி.சு. செல்லப்பா
C
சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
D
சி. மணி
Question 21
இரண்டாயிரம் ஆண்டிற்கு முந்தைய தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட பாறை மதுரையில் எங்கு உள்ளது?
A
மாங்குளம்
B
நெல்பட்டு
C
பனையபுரம்
D
பேரூர்
Question 22
"மின்னேர் தனியாழி வெங்கதிரொன்று ஏனையது தன்னேர் இலாத தமிழ்" - இவ்வடிகளில் பயின்று வந்துள்ள தொடைநயம்
A
அடிமோனை, அடிஎதுகை
B
சீர்மோனை, சீர் எதுகை
C
அடி எதுகை, சீர்மோனை
D
சீர் எதுகை, அடிமோனை
Question 23
பெர்சிவல் பாதிரியாருக்கு விவிலியத்தை தமிழில் மொழி பெயர்க்க உதவியவர் யார்? 
A
ஜி.யு. போப்
B
ஆறுமுக நாவலர்
C
மஸ்தான் சாகிபு
D
வீரமாமுனிவர்
Question 24
"பாரதி கடிதங்கள்" என்ற நூலைப் பதிப்பித்தவர் யார்?
A
ரா. அ. பத்மநாபன்
B
கவிமணி
C
சாந்தலிங்கதம்பிரான்
D
துரைராசு
Question 25
"பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வகையி னானே" - என்ற பாடல் வரி இடம் பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
நன்னூல்
B
தொல்காப்பியம்
C
சிலப்பதிகாரம்
D
சீவகசிந்தாமணி
Question 26
தண்டி எந்த நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர்?
A
கி.பி.8ஆம் நூற்றாண்டு
B
கி.பி.9 ஆம் நூற்றாண்டு
C
கி.பி.10 ஆம் நூற்றாண்டு
D
கி.பி. 12ஆம் நூற்றாண்டு
Question 27
"ஆணும், பெண்ணும் ஒருயிரின் இரண்டு தலைகள்” என்றெழுது என்றவர் யார்?
A
நாமக்கல் கவிஞர்
B
பாரதியார்
C
சுரதா
D
கவிமணி
Question 28
"முச்சங்கங் கூட்டி முதுபுலவர் தமைக் கூட்டி" - என்ற பாடலை இயற்றியவர் யார்?
A
கண்ணதாசன்
B
வாணிதாசன்
C
பாரதிதாசன்
D
பாரதியார்
Question 29
"தமிழ் அழகியல்" என்றநூலை எழுதியவர் யார்?
A
தி.சு.நடராசன்
B
தேவதேவன்
C
ஞானக்கூத்தன்
D
பசுவய்யா
Question 30
பாரதியார் யாருக்கு கடிதம் எழுதினார்? 
A
பரலி சு. நெல்லையப்பர்
B
இராசகோபாலன்
C
வாணிதாசன்
D
முடியரசன்
Question 31
மொழிபெயர்ப்புக்காகவும், ஒரு கிராமத்து நதி என்னும் கவிதை நூலிற்காகவும் இருமுறை சாகித்திய அகாதமி விருது பெற்றவர் யார்? 
A
சிற்பி பாலசுப்ரமணியம்
B
ந. பிச்சமூர்த்தி
C
மு. மேத்தா
D
கண்ணதாசன்
Question 32
"காட்டு வாத்து" என்ற நூலை இயற்றியவர் யார்?
A
நா. பிச்சமூர்த்தி
B
தி.சு. நடராசன்
C
அகிலன்
D
ரா.அ.பத்மநாபன்
Question 33
இருவேறு பொருள்களுக்கிடையே ஒற்றுமையை முதலில் கூறிப் பின் வேறுபடுத்திக் காட்டுவது எவ்வகை அணி ஆகும்?
A
ஏகதேச உருவக அணி
B
பொருள் பின்வருநிலையணி
C
சொற்பொருள் பின்வருநிலையணி
D
பொருள் வேற்றுமை அணி
Question 34
“மொழியை வளர்ப்பவரும் மக்களே : மொழியால் வளர்பவரும் மக்களே" என்று கூறியவர் யார்?
A
மு. வரதராசனார்
B
அண்ணா
C
மாணிக்கம்
D
முடியரசன்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 34 questions to complete.

11th Tamil test1

12th Tamil test1

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page