6th Tamil lesson6 Test

6th Tamil Lesson6 test

1. திராவிட நாட்டின் வானம்பாடி என்று பாராட்டப்பெற்றவர் யார்? 

 
 
 
 

2.முடியரசனின் இயற்பெயர் என்ன?

 
 
 
 

3.“கல்லெடுத்து முள்ளெடுத்துக் காட்டுப் பெருவெளியை மல்லெடுத்த திண்டோள் மறத்தால் வளப்படுத்தி” என்ற பாடலின் ஆசிரியர் யார்?

 
 
 
 

4. “காவியப்பாவை” என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?

 
 
 
 

5.நானிலம் என்னும் சொல் பிரிக்கும் முறை

 
 
 
 

6. “வெள்ளிப்பனிமலையின் மீது  உலாவுவோம் அடி

மேலைக் கடல்முழுதும் கப்பல் விடுவோம்” – என்று பாடியவர்?

 
 
 
 

7.”புதியதொருவிதி செய்வோம்” என்ற நூலை இயற்றியவர் யார்?

 
 
 
 

8. நெய்தல் நிலத்தல் வாழும் மக்கள் யார்?

 
 
 
 

9. காதால் கேட்டு வாய்மொழியாகவே வழக்கப்பட்டு வருவதால் நாட்டுப்புற பாடல்- என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 
 
 
 

10. பொருத்துக.

a) கதிர்ச்சுடர்        – 1. அகரவரிசை எழுத்துகள்

b) மின்னல்வரி     – 2.கதிரவனின் ஒளி

c) அரிச்சுவடி        – 3. மின்னல் கோடுகள்

 
 
 
 

11. நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு என்னும் நூலைத் தொகுத்தவர் யார்?

 
 
 
 

12. மூச்சடக்கி என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது?

 
 
 
 

13.கூற்று 1 : கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் திணையைச் சேர்ந்தது

கூற்று 2 : நெய்தல் நில மக்களின் தொழில் உப்பு விளைவித்தல்

 
 
 
 

14. சங்ககாலத்தில் பண்டமாற்று வணிகத்தில் நெல்லைக் கொடுத்து அதற்குப் பதிலாக எதைப் பெற்றனர்?

 
 
 
 

15.வணிகர்கள் வண்டிகளில் பொருள்களை ஏற்றிக் கொண்டு குழுவாக வெளியூருக்குச் செல்வர். இக்குழுவிற்கு ____ என்று பெயர்

 
 
 
 

16. சங்ககாலத்தில் பண்டமாற்று வணிகத்தில் ஆட்டின் பாலைக் கொடுத்து எதைப் பெற்றனர்?

 
 
 
 

17. பண்டைய தமிழ்நாட்டின் தலைசிறந்த துறைமுகம் எது?

 
 
 
 

18. துறைமுக நகரங்கள் பட்டினம் என்றும் ______ என்றும் குறிக்கப்பட்டன?

 
 
 
 

19. “தந்நாடு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து

பிறநாட்டு உப்பின் கொள்ளைச் சுற்றி உமணர் போகலும்”  என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?

 
 
 
 

20.”பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும்” என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் ?

 
 
 
 

21.“பொன்னோடு வந்து கறியோடு பெயரும்” என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?

 
 
 
 

22. தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிறநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் எவை?

 
 
 
 

23. சீனத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள் எது?

 
 
 
 

24. அரேபியாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டது எது?

 
 
 
 

25.“வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் 

       பிறவும் தமபோல் செயின்” என்று வணிகரின் நேர்மை பற்றி கூறும் நூல் எது?

 
 
 
 

26. வணிகரை ‘நடுவு நின்ற நன்னெஞ்சினோர்’ என்று கூறும் நூல் எது? 

 
 
 
 

27.’கொள்வதும் மிகை கொளாது கொடுப்பதும் குறைபடாது’ என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?

 
 
 
 

28.”சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் அமைந்தொருபால்

     கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி” – என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? 

 
 
 
 

29. பண்டம் + மாற்று என்பதனைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல் 

 
 
 
 

30. “டிமாண்ட் டிராப்ட்” என்பதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் ?

 
 
 
 

 31. கிரெடிட் கார்டு என்பதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் எது?

 
 
 
 

32. கூற்று 1 : சங்ககாலத்தில் பண்டமாற்று வணிகத்தில் நெல்லைக் கொடுத்து அதற்குப் பதிலாக உப்பை பெற்றனர்

கூற்று 2 – சங்ககால வணிகம் தரைவழி வணிகம், நீர்வழி வணிகம் என இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது

 
 
 
 

33. கூற்று 1 : அரேபியாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு யானைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது.

கூற்று 2 : துறைமுக நகரங்கள் பட்டினம் என்று அழைக்கப்பட்டது

 
 
 
 

34. ‘பாடுபட்டுத் தேடிய பணத்தைப் புதைத்து வைக்காதீர்’ என்பது யாருடைய கூற்று ஆகும்?

 
 
 
 

35. தற்போது எந்த சுட்டெழுத்தை பயன்படுத்துவது இல்லை?

 
 
 
 

36. சுட்டு எழுத்துகள் சொல்லின் வெளியே இருந்து சுட்டுப்பொருளைத் தருவது _____ எனப்படும்?

 
 
 
 

37.அருகில் உள்ளவற்றிற்கும் தொலைவில் உள்ளவற்றிற்கும் இடையில் இருப்பதைச் சுட்டிக் காட்ட _____ என்ற சுட்டெழுத்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

 
 
 
 

38. மொழியின் முதலில் வரும் வினா எழுத்துகள் எவை?

 
 
 
 

39.மொழி முதலிலும் இறுதியிலும் வரும் வினா எழுத்து எது?

 
 
 
 

40. வினா எழுத்துகள் சொல்லின் புறத்தே வந்து வினாப் பொருளைத் தருமானால் அது _____ ஆகும்?

 
 
 
 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page