7th Tamil lesson4 test

7th Tamil lesson4 Test

7th Tamil lesson 4

Congratulations - you have completed 7th Tamil lesson 4. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
13. மருதத்திணை பாடுவதில் வல்லவர் யார்?
A
இளநாகனார்
B
கபிலர்
C
நத்தத்தனார்
D
நக்கீரர்
Question 2
4. வேயா மாடம் என்பது 
A
சாந்து பூசப்பட்ட மாடம்
B
மாடிகள் கொண்ட வீடு
C
உலகம்
D
கடல்
Question 3
12. மருதன் இளநாகனார் கவித்தொகையில் உள்ள மருதத்திணையில் எத்தனை பாடல்களை பாடியுள்ளார்?
A
25
B
17
C
33
D
35
Question 4
A
1 2 3 4 5
B
2 1 4 5 3
C
2 1 5 4 3
D
2 1 4 3 5
Question 5
18. புலால் நாற்றம் உடையதாக அகநானூறு கூறுவது?
A
காற்று
B
நாவாய்
C
மணல்
D
கடல்
Question 6
24. தமிழர்கள் கப்பல் கட்டும் கலைஞர்களை _________ என்று அழைத்தனர்?
A
கம்மியர்
B
பரதவர்
C
சுக்கான்
D
அனைத்தும் சரி
Question 7
7. பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் பொருந்தாதது எது?
A
முதுமொழிக்காஞ்சி
B
நெடுநல்வாடை
C
மதுரைக்காஞ்சி
D
திருமுருகாற்றுப்படை
Question 8
       
A
4 3 2 1
B
1 2 3 4
C
4 3 1 2
D
4 1 2 3
Question 9
25. "கலஞ்செய் கம்மியர் வருகெனக் கூஇய்" என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
மணிமேகலை
B
சிலப்பதிகாரம்
C
குண்டலகேசி
D
வளையாபதி
Question 10
20. நீர்வழிப்பயணம் எத்தனை வகைப்படும்? 
A
இரண்டு
B
மூன்று
C
நான்கு
D
ஐந்து
Question 11
     
A
1 2 3 4
B
2 4 1 3
C
3 1 4 2
D
4 2 1 3
Question 12
35. "பூமியின் மையத்தை நோக்கி ஒரு பயணம்" என்ற புதினத்தை எழுதியவர் யார்?
A
பாரதியார்
B
ஜீல்ஸ் வெர்ன்
C
கலீல்கிப்ரான்
D
நாமக்கல் கவிஞர்
Question 13
30. தமிழர்கள் சிறிய நீர்நிலைகளைக் கடக்க பயன்படுத்தியது  ________ 
A
வங்கம்
B
நாவாய்
C
கலம்
D
ஓடம்
Question 14
   
A
3 4 2 1
B
3 4 1 2
C
1 2 3 4
D
4 3 2 1
Question 15
A
1 2 3 4 5
B
4 3 2 1 5
C
1 2 3 5 4
D
4 3 5 2 1
Question 16
28. 'நளியிரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக' என்னும் புறப்பாடல் அடியை பாடியவர் யார்? 
A
சமண முனிவர்கள்
B
பாரதிதாசன்
C
ஒளவையார்
D
வெண்ணிக்குயத்தியார்
Question 17
21. கடற்பயணத்தை "முந்நீர் வழக்கம்” எனக் குறிப்பிடும் நூல் எது? 
A
ஏலாதி
B
தொல்காப்பியம்
C
திருக்குறள்
D
நாலடியார்
Question 18
A
2 3 4 1
B
2 3 1 4
C
1 2 3 4
D
4 3 2 1
Question 19
26. “தமிழர் கட்டிய கப்பல்களை 50 ஆண்டுகள் ஆனாலும் பழுது பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை" என்று கூறியவர் யார்?
A
வ.உ.சி
B
பாரதியார்
C
வாக்கர்
D
பார்க்கர்
Question 20
5. வள்ளல் ஒருவரிடம் பரிசு பெற்றுத் திரும்பும் புலவர், பாணர் போன்றோர் அந்த வள்ளலிடம் சென்று பரிசு பெற பிறருக்கு வழிகாட்டுவதாகப் பாடப்படுவது?
A
கலம்பகம்
B
குறவஞ்சி
C
வாய்மொழி இலக்கியம்
D
ஆற்றுப்படை இலக்கியம்
Question 21
1."வானம் ஊன்றிய மதலை போல ஏணி 'சாத்திய ஏற்றருஞ் சென்னி " என்ற பாடல் இடம் பெற்றுள்ள நூல் எது ?
A
திருமுருகாற்றுப்படை
B
பெரும்பாணாற்றுப்படை
C
சிறுபாணாற்றுப்படை
D
புறநானூறு
Question 22
19. இன்று + ஆகி என்பதனைச் சேர்த்தெழுதக் கிடைக்கும் சொல்
A
இன்றாகி
B
இன்று ஆகி
C
இன்றஆகி
D
இன்றாஆகி
Question 23
27. "பாய்மரக்கப்பலின் பாய், கயிறு ஆகியவற்றில் பழுது ஏற்படும் பொழுது அவற்றை மரப்பிசின் கொண்டு இணைத்தனர்” என்று கூறும் நூல் எது?
A
பரிபாடல்
B
கலித்தொகை
C
ஏலாதி
D
நற்றிணை
Question 24
9. “கோடுஉயர் திணிமணல் அகன்துறை நீகான் மாட ஒள்ளி மருங்குஅறிந்து ஒய்ய" என்ற பாடல் வரியை இயற்றியவர் யார்?
A
கண்ணகனார்
B
மருதன் இளநாகளார்
C
நப்பூதனார்
D
நக்கீரர்
Question 25
31. கப்பலைச் உரிய திசையில் திருப்புவதற்கும் பயன்படும் கருவி ___________ எனப்படும்?
A
சுக்கான்
B
சமுக்கு
C
நங்கூரம்
D
பருமல்
Question 26
34. அறிவியல் புனைகதைகளின் தலைமகன் என்று புகழப்படுபவர் யார் ?
A
ஜீல்ஸ் வெர்ன்
B
பாரதியார்
C
ந. பிச்சமூர்த்தி
D
புதுமைப்பித்தன்
Question 27
17. "இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட” என்பதில் அடிக்கோடிட்ட சொல்லின் பொருள்
A
நிலம்
B
காற்று
C
நெருப்பு
D
நீர்
Question 28
39. வங்கம், அம்பி, நாவாய் என்பது எவ்வகைத் திரிச்சொல்?  
A
ஒரு பொருள் குறித்த பல திரிச்சொல்
B
பல பொருள் குறித்த ஒரு திரிச்சொல்
C
A, B சரி
D
A, B தவறு
Question 29
38. இலக்கிய வகையில் சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும்?
A
இரண்டு
B
மூன்று
C
நான்கு
D
ஐந்து
Question 30
   
A
1 2 3 4 5
B
5 4 3 2 1
C
1 2 3 5 4
D
1 2 4 5 3
Question 31
2. பெரும்பாணாற்றுப்படையின் பாட்டுடைத்தலைவர் யார்?
A
முருகன்
B
நல்லியக்கோடன்
C
கரிகால் பெருவளத்தான்
D
தொண்டைமான் இளந்திரையன்
Question 32
10. உலகம் புடைபெயர்ந்தது போன்ற அழகு பொருந்திய தோற்றத்தை உடையது எது? 
A
நாவாய்
B
காற்று
C
கடல்
D
மணல்
Question 33
23. பல வகையான கப்பல்களின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ள நிகண்டு எது?
A
பிங்கல நிகண்டு
B
சூடாமணி நிகண்டு
C
சேந்தன் திவாகர நிகண்டு
D
கம்பராமாயணம்
Question 34
15. நெடுந்தொகை என்று அழைக்கப்படும் நூல் ?
A
பதிற்றுப்பத்து
B
குறுந்தொகை
C
அகநானூறு
D
புறநானூறு
Question 35
29. "கலம் தந்த பொற்பரிசம் கழித்தோணியால் கரை சேர்க்குந்து" என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
A
நற்றிணை
B
குறுந்தொகை
C
புறநானூறு
D
பரிபாடல்
Question 36
6. கடலில் துறை அறியாமல் கலங்குவன
A
மீன்கள்
B
மரக்கலங்கள்
C
தூண்கள்
D
மாடங்கள்
Question 37
22. 'அருங்கலம் தரீஇயர் நீர்மிசை நிவக்கும் பெருங்கலி வங்கம்' என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்ற நூல் எது?
A
பரிபாடல்
B
அகநானூறு
C
நற்றிணை
D
பதிற்றுப்பத்து
Question 38
33. பூம்புகார் துறைமுகத்திலிருந்து கப்பல்கள் மூலம் பொருட்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யப்பட்டதை கூறும் நூல் ?
A
திருக்குறள்
B
பட்டினப்பாலை
C
பதிற்றுப்பத்து
D
சேந்தன் திவாகரம்
Question 39
14. அகநானூறில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை? 
A
400
B
750
C
500
D
150
Question 40
8. "உலகுகிளர்ந் தன்ன உருகெழு வங்க புலவுத்திரைப் பெருங்கடல் நீர்இடைப் போழ்" என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் ?
A
குறுந்தொகை
B
கலித்தொகை
C
அகநானூறு
D
நற்றிணை
Question 41
16. எட்டுத்தொகை நூல்களில் பொருந்தாது எது?
A
பதிற்றுப்பத்து
B
பரிபாடல்
C
கலித்தொகை
D
முல்லைப்பாட்டு
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 41 questions to complete.

6th tamil lesson1 test

7th Tamil lesson4 test

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page