9th tamil test1

9th Tamil lesson 1

Congratulations - you have completed 9th Tamil lesson 1. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
5. திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் குறிப்பிட்டவர் யார்?
A
ச. அகத்தியலிங்கம்
B
கால்டுவெல்
C
ஹீராஸ் பாதிரியார்
D
குமரிலப்பட்டர்
Question 2
43. பகாபதமாக அமைவது எது?
A
பகுதி
B
விகுதி
C
இடைநிலை
D
சந்தி
Question 3
27. வாயில் இலக்கியம் என அழைக்கப்படுவது எது?
A
உலா
B
பரணி
C
தூது
D
பிள்ளைத்தமிழ்
Question 4
26. இலக்கணக்குறிப்பு தருக : செவிகள் உணவான
A
இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை
B
மூன்றாம் வேற்றுமைத்தொகை
C
ஐந்தாம் வேற்றுமைத்தொகை
D
நான்காம் வேற்றுமைத்தொகை
Question 5
11. தமிழ் வடமொழியின் மகளன்று, அது தனிக்குடும்பத்திற்கு உரியமொழி, சமஸ்கிருதக் கலப்பின்றி அது தனித்தியங்கும் ஆற்றல் பெற்ற மொழி எனக் கூறியவர் யார்?
A
பிரான்சிஸ் எல்லிஸ்
B
கால்டுவெல்
C
வில்லியம் ஜோன்ஸ்
D
ராஸ்க்
Question 6
16. ஒரு பூவின் மலர்ச்சியும், ஒரு குழந்தையின் புன்னகையையும் அறிய அகராதி தேவைப்படுவதில்லை என்று கூறியவர் யார்?
A
மருதகாசி
B
வாணிதாசன்
C
ஈரோடு தமிழன்பன்
D
பாரதியார்
Question 7
35. ' 8 ' என்ற எண்ணுக்குரிய தமிழ் எழுத்து எது?
A
B
C
D
Question 8
A
5 4 3 2 1
B
5 4 1 2 3
C
1 2 3 4 5
D
4 5 3 2 1
Question 9
30. தமிழ்விடு தூது நூலை முதல் முதலில் பதிப்பித்தவர் யார்?
A
சி.வை. தாமோதரனார்
B
உவே.சா
C
ஞானப்பிரகாசம்
D
பெருந்தேவனார்
Question 10
18. இனிமையும் நீர்மையும் தமிழெனல் ஆகும் என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் ?
A
சேந்தன் திவாகரன் நிகண்டு
B
முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளைத்தமிழ்
C
பிங்கல நிகண்டு
D
கலிங்கத்துப்பரணி
Question 11
15. தமிழோவியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
ஈரோடு தமிழன்பன்
B
மருதகாசி
C
திரு.வி.க
D
சுரதா
Question 12
13. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A
பரிதிமாற்கலைஞர்
B
தேவநேயப்பாவாணர்
C
மு.வரதராசனார்
D
மறைமலையடிகள்
Question 13
32. Folder என்பதற்கு இணையான தமிழ்ச்சொல்லைக் காண்க 
A
செதுக்கி
B
சைபர்பேஸ்
C
உறை
D
சுட்டி
Question 14
33. உலகின் தொன்மையான மொழியாகவும் செவ்வியல் மொழியாகவும் திகழ்வது ________ மொழி ஆகும்?
A
கிரேக்கம்
B
இலத்தீன்
C
ஜெர்மன்
D
பிரெஞ்சு
Question 15
47. Philologist என்ற ஆங்கிலச்சொல்லுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொல் எது?
A
மொழியியல்
B
மொழி ஆராய்ச்சியாளர்
C
பலமொழி வல்லுநர்
D
மொழியியல் வல்லுநர்
Question 16
6. தமிழ் என்ற சொல்லிருந்து தான் திராவிட என்ற சொல் உருவானது என்று கூறியவர் யார்?
A
குமரிலப்பட்டர்
B
ஹீராஸ் பாதிரியார்
C
கால்டுவெல்
D
ச. அகத்தியலிங்கம்
Question 17
12. தொல்காப்பியம் என்னும் இலக்கண நூல் இயற்றப்பட்ட நூற்றாண்டு ?
A
பொ.ஆ.மு. 3ம் நூற்றாண்டு
B
பொ.ஆ.மு. 5ம் நூற்றாண்டு
C
வா.ஆ.மு. 6ம் நூற்றாண்டு
D
பொ.ஆ.மு. 8ம் நூற்றாண்டு
Question 18
38. எதிர்மறை வினைத்தொடருக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக
A
குமரன் உரை படித்தான்
B
குமரன் மழையில் நனைத்தான்
C
குமரன் மழையில் நனையவில்லை
D
உரை குமரனால் படிக்கப்பட்டது
Question 19
46. பகுபத உறுப்புகளுள் அடங்காமல் பகுதி, விகுதிக்கு நடுவில் காலத்தை உணர்த்தாமல் வரும் மெய்யெழுத்து _______ எனப்படும்
A
முற்றுமை
B
விளித்தொடர்
C
எண்ணும்மை
D
எழுத்துப்பேறு
Question 20
31. தமிழ்விடு தூது எந்தப் பாவில் அமைந்துள்ளன ?
A
வெண்பா
B
ஆசிரியப்பா
C
கலிவெண்பா
D
வஞ்சிப்பா
Question 21
49. விடுபட்ட இடத்திற்குப் பொருத்தமான விடை வரிசையைக் குறிப்பிடுக. 1)_________இனம்  2) வண்ணம்_________   3) ________குணம்      4) வனப்பு_________
A
மூன்று, நூறு, பத்து, எட்டு
B
எட்டு, நூறு, பத்து, மூன்று
C
பத்து, நூறு, எட்டு, மூன்று
D
நூறு, பத்து, எட்டு, மூன்று
Question 22
14. எந்த நாடுகளின் பணத்தாளில் தமிழ்மொழி இடம்பெற்று உள்ளது?
A
மொரிஷியஸ்
B
இலங்கை
C
மலேசியா
D
A மற்றும் B சரி
Question 23
44.  பகுதி, விகுதி, இடைநிலைகளை சார்ந்து வருவது
A
பகுதி
B
விகுதி
C
சாரியை
D
சந்தி
Question 24
48. "காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே! - எந்தக் காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே!"இவ்வடிகளில் பயின்று வரும் நயங்கள் எவை?
A
முரண், எதுகை, இரட்டைத் தொடை
B
இயைபு, அளபெடை, செந்தொடை
C
எதுகை, மோனை, இயைபு
D
மோனை, முரண், அந்தாதி
Question 25
22. தித்திக்கும் தெள் அமுதாய்த் தெள்அமுதின் மேலான முத்திக் கனியே என் முத்தமிழே - புத்திக்குள் என்ற பாடல்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல்?
A
திருமந்திரம்
B
முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளைத்தமிழ்
C
கலிங்கத்துப் பரணி
D
தமிழ்விடு தூது
Question 26
A
3 1 4 2
B
1 2 3 4
C
4 3 2 1
D
3 1 2 4
Question 27
41. "உரை கவிதாவால் படிக்கப்பட்டது" இது எவ்வகைத் தொடர் எனக் காண்க
A
தன்வினைத்தொடர்
B
பிறவினைத்தொடர்
C
செய்வினைத் தொடர்
D
செயப்பாட்டு வினைத்தொடர்
Question 28
7. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் போன்ற மொழிகள் ஒரே மொழிக் குடும்பத்தை சார்ந்தவை என்று குறிப்பிட்டவர் யார்? 
A
ராஸ்க்
B
கால்டுவெல்
C
ஹோக்கன்
D
பிரான்சிஸ் எல்லிஸ்
Question 29
9. திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் ?
A
ஜி.யு.போப்
B
ராஸ்க்
C
கால்டுவெல்
D
வில்லியம் ஜோன்ஸ்
Question 30
40.  கீழ்க்கண்டவற்றில் செய்வினைத் தொடரை தேர்வு செய்க
A
கோவலன் கொலையுண்டான்
B
கவிதா உரை படித்தாள்
C
பாட்டு அவளால் பாடப்பட்டது
D
வீடு கட்டியாயிற்று
Question 31
34. கிரேக்க மொழியின் தொன்மையான காப்பியம் எது? 
A
இளகியா
B
இலியாத்
C
சாப்போ
D
இளிவரல்
Question 32
8. தென்னிந்திய மொழிகளுக்கு தமிழியன் என்று பெயரிட்டவர் யார் ?
A
கால்டுவெல் 
B
ஹோக்கன்
C
ராஸ்க்
D
பிரான்சிஸ் எல்லிஸ்
Question 33
23. “சிந்தாமணி” எனும் சொல் குறிப்பது?
A
அழகிய மணி
B
சிதறாத மணி
C
மாலை
D
நெல்வகை
Question 34
20. உலக தாய்மொழி நாள்?  
A
பிப்ரவரி 20
B
பிப்ரவரி 21
C
பிப்ரவரி 22
D
பிப்ரவரி 28
Question 35
1.  இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின எண்ணிக்கை யாது?
A
1200க்கும் மேற்பட்டது
B
1300க்கும் மேற்பட்டது
C
15000க்கும் மேற்பட்டது
D
1700க்கும் மேற்பட்டது
Question 36
17. ஈரோடு தமிழன்பன் 'வணக்கம் வள்ளுவ' என்னும் கவிதை நூலுக்காக _________ ஆண்டு சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்றார்?
A
2004
B
2005
C
2006
D
2010
Question 37
39.  "அப்துல் நேற்று வந்தான்" இது எவ்வகைத் தொடர் எனக் காண்க
A
செய்வினைத் தொடர்
B
செயப்பாட்டு வினைத்தொடர்
C
தன்வினைத் தொடர்
D
பிறவினைத்தொடர்
Question 38
10. திராவிட மொழிகள் மொத்தம் எத்தனை?
A
24
B
25
C
28
D
30
Question 39
2. இந்தியாவில் மொழிகள் எத்தனை மொழிக்குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன ?
A
4
B
5
C
6
D
8
Question 40
25. இலக்கணக்குறிப்பு தருக “தெள்ளமுது"
A
வினைத்தொகை
B
பெயரெச்சம்
C
பண்புத்தொகை
D
ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்
Question 41
29. தமிழ்விடு தூது எத்தனை கண்ணிகளை கொண்டுள்ளது?
A
250
B
260
C
268
D
258
Question 42
19. யாமறிந்த மொழிகளில் தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்  என்று பாடியவர் யார்?  
A
பாரதிதாசன்
B
சுரதா
C
கவிமணி
D
பாரதியார்
Question 43
3. இந்தியாவில் உள்ள நான்கு மொழிக் குடும்பங்களில் தவறானது எது ?
A
இந்தோ ஆரிய மொழிகள்
B
ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள்
C
இந்தோ - ஆசிய மொழிகள்
D
சீன - திபெத்திய மொழிகள்
Question 44
36. செய்படுபொருளை முதன்மைப்படுத்தும் வினை என்ன? 
A
செயப்பாட்டு வினை
B
தன்வினை
C
பிறவினை
D
துணைவினை
Question 45
42. “குமரன் மழையில் நனைந்தான்" இது எவ்வகைத் தொடர் எனக் காண்க
A
உடன்பாட்டு வினைத்தொடர்
B
எதிர்மறைவினைத்தொடர்
C
உணர்ச்சித்தொடர்
D
பெயர் பயனிலைத்தொடர்
Question 46
21. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நாடுகளில் சரியானவை எவை ?
A
சிங்கப்பூர், இலங்கை
B
கனடா, இந்தோனேசியா
C
மொரிசியஸ், சீனா
D
அமெரிக்கா, ஜப்பான்
Question 47
4. இந்தியாவை மொழிகளின் காட்சிசாலை என்று குறிப்பிட்டவர் யார் ?
A
கால்டுவெல்
B
ச. அகத்தியலிங்கம்
C
வில்லியம் ஜோன்ஸ்
D
மறைமலையடிகள்
Question 48
24. தமிழ்விடு தூதில் எத்தனை வண்ணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன ?
A
4
B
5
C
6
D
9
Question 49
37.  பிறவினைத் தொடருக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக 
A
அப்துல் நேற்று வந்தான்
B
அப்துல் உரை படித்தான்
C
அப்துல் நேற்று வரவழைத்தான்
D
அப்துல் மழையில் நனையவில்லை
Question 50
28. தூது இலக்கியத்தின் வேறு பெயர் என்ன?
A
வெண்பா இலக்கியம்
B
அகம் இலக்கியம்
C
புற இலக்கியம்
D
சந்து இலக்கியம்
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 50 questions to complete.

 

8th Tamil lesson1 test

9th tamil test1

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page